මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් 1989 සිට ඒ ඒ ව්‍යාපෘති මගින් සිදු කළ පුරවිද්‍යාත්මක කැණීම් හා සංරක‍ෂණ කටයුතු පිළිබද වාර්ෂික වාර්තා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි.

සංරක්ෂණ වාර්තාව

ආලහන

 

දඹුල්ල

මහනුවර

සීගිරිය

කැණීම් වාර්තා

අභයගිරි

ආලහන

දඹුල්ල

ජේතවනය

මහනුවර

මහවිහාරය

සීගිරිය