දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක
සාමාන්‍ය අංකය
CCF ප්‍රධාන කාර්යාලීය
+94 112 186 225
+94 112 186036
+94 112 186 297

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
+94 112 186 296 +94 112 865 572

ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ
+94 112 186 295 +94 112 186 295

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (ප්‍රධාන කාර්යාලය)

පරිපාලන අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක

අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
+94 112 186 303

සංවර්ධන අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
+94 112 186 304

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 112 186 302

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
-

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 112 186 212

පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 186 039

ප්‍රධාන ලිපිකරු
+94 112 186 039

මූල්‍ය අංශය

තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

අධ්‍යක්ෂ  (මූල්‍ය)
+94 112 186 301 -

සහකාර ගණකාධිකාරී
+94 112 552 671 +94 112 552 671

සැපයුම් නිලධාරි
+94 112 186 308 -

ටිකට් අලෙවිකරු (කොළඹ)
+94 112 507 089 -

සම්බන්ධීකරණ අධ්‍යක්ෂක
+94 112 186 306 -

ආගමික අධ්‍යක්ෂක
+94 112 186 307 +94 112 186 307

නීති නිලධාරී
+94 112 186 195 -

අභ්‍යන්තර විගණනය
+94 112 865 768 -

ප්‍රවාහන නිලධාරී
+94 112 186 305 -

ගබඩා පාලක (කොළඹ)
+94 112 552 671 -
පර්යේෂණ ඒකකය - -
සැලසුම් ඒකකය +94 113 355 143
+94 112 186 005
-
මාධ්‍ය ඒකකය +94 112 186 226 -

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (ව්‍යාපෘති)

ව්‍යාපෘති දුරකතන අංක
අභයගිරි +94 252 222 351
ජේතවන +94 252 224 718
අනුරාධපුර තදාශ්‍රිතය +94 252 055 507
මහවිහාරය +94 252 055 121
පොළොන්නරුව +94 272 222 121
සීගිරිය +94 662 286 945
දඹුල්ල +94 662 284 760
මහනුවර +94 81 2228075
රඹ විහාර +94 47 3489140
තිස්සමහාරාමය +94 47 2239082
මොණරාගල +94 552 055 308
මාතර +94 412 237 266 / +94 412 237 267
ගාල්ල +94 912 245 254
යාපහුව +94 372 275 555
දඹදෙණිය +94 372 266 272
පඩුවස්නුවර +94 372 291 614
රිදීගම +94 372 251 280
නාථගනය +94 373 976 023
ත්‍රිකුණාමලය +94 262 220 039
බදුල්ල +94 552 295 722
රත්නපුරය +94 452 262 777
යාපනය +94 212 213 711
අපේ ගම +94 112 785 826
කෑගල්ල +94 352 263 273 / +94 353 220 331
ගම්පහ +94 112 969 833
කොළඹ ව්‍යාපෘති +94 112 586 651
අම්පාර -
මඩකලපුව -

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (කෞතුකාගාරය)

කෞතුකාගාර දුරකතන අංක
කතරගම කෞතුකාගාර +94 472 235 505
සීගිරිය කෞතුකාගාර -
අභයගිරි කෞතුකාගාර -
පොළොන්නරුව කෞතුකාගාර -
ජේතවනාරාමය කෞතුකාගාර -
මහනුවර මැදවාසල කෞතුකාගාර -
දඹුල්ල බිතුසිතුවම් කෞතුකාගාර -
ගාල්ල සාගරික කෞතුකාගාර -

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (විද්‍යාගාර)

විද්‍යාගාර දුරකතන අංක
කොළඹ  
අනුරාධපුර  
සීගිරිය  

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (සංචාරක බංගලාව)

සංචාරක බංගලාව දුරකතන අංක
කතරගම +94 472 236 236
අනුරාධපුර -
පොළොන්නරුව ආදිත්‍ය -

වෙනත් විමසීම් තොරතුරු

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
අනුරූ මධ්‍යස්ථානය +94 332 285 230 / +94 332 284 106 / +94 332 284 107
අතපත්තු කාර්යාලය +94 112 679 919