Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
க்ட்ட்ப்://ந்ந்ந்.உcச்c.cம்ப்.அc.ல்க்/ல்ட்ர்ல்/செர்விcஎச்/fஎcஒன்வெர்டெர்/?மப்ச்=ச்_ட்ல்ம்-உ.௯ம்ல்
க்ய்;ட்ஜ்;J ஜியிக் ண்ஜூப்ட்; ,ஊக்;க்ப்ல் fல்;ப்ல் ண்டிய்ஜ்ப்ல்;ல்க்; ஞ்க்லு;க்க்f ம்ட்ஜ்க்ட்க்; ந்ர்Yஜ்;ஜ்க்;க்ல்;ல்J. $இஉஅப்ட்; Gழு;எபு;க்க்ட் ண்டிய்fச்ப்ட்; ண்க்க்J Xள்fச்; ண்க்க்ல்க்;க்ல்;ள் ர்ப்நெ;ஜ் Kஇநப்ய்; மிக்f;fக்;க்ல்;ள்ச்;ச்J. ம்ண்ஜ்ண்க்க்ய்; fஜ்T [ட்;ட்ய்; ,ஊக்;க்ப்ல் ண்டிய்fச்;> க்ப்ட்;ர்கு ம்ய்ஃ;fஉப்க்;G ண்க்க்ட்;நிட்f;F &க்க்13000000.00 f;Fக்; ம்ஜ்ப்fக்க்f ந்ர்ய்T ந்ர;J ,எ;ஜ் fல்;ப்ல்ஜ்;Jf;fக்f க்ஜ்;ஜ்ப fய்க்ர்;ர்கு எப்ஜ்பக்; க்குப க்ஃ;fச்ப்க்;G டொஃ;fபாச்;ச்J> ,எ;ஜ் fல்;ப்ல்க்; ஜ்ட்ப் க்க்ப் fல்;ப்ல்க்க்fண்ட் க்க்Jfக்f;f Kபெ;Jச்;ச்ஜ்ப்த்ய்; Fச்ஜ்;இஜ் ற்ந்;ந்பாச்;ச் #ஒYf;F வெ;ஜ் க்க்ஜ்ப்க்;Gக்; ,ய்;ய்க்க்ய்; ,எ;ஜ் fல்;ப்ல்ஜ்;இஜ் மிக்ஜ்;Jச்;சிக் cய்f cந்பிக் cச்;ச் எfஉக்; ங்ந்;ந் ந்ட்ந்;ந்பக்Fக்;.
 
மல்வத்து மகா விகாரை கூரை புணர்நிர்மானம்
28/10/13
80இ90ஆம் தசாப்தங்களில் புணர்நிர்மானம் செய்யப்பட்ட மல்வத்து மகா விகாரையின் கூரைகள் மிருகங்களின் செயற’பாட்டினாலும் மற்றும் பராமறிப்பின் குறைப்பாட்டினாலும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதை காணக்கூடியதாக இருந்தது .2013 ஆம் ஆண்டில் ஜனாதிபதியின் ஆலோசனைக்கமைய புணர்நிர்மானம் ஆரம்பிக்கப்படவூள்ளன. இதன் கூரையை சீர்திருத்த அமானோ கூரை தகடுகளை பயன்புடுத்த கடற்படை அவதானம் செலுத்தி இருந்தாலும் அதன் புணர்நிர்மான கொள்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவது தொடர்பாக மத்திய கலாச்சார நிதியம் அவதானம் செலுத்திஇ அதற்கு பதிலாக ஓடுகளை வழங்குவதற்கு தீர்மானித்துள்ளது அதற்காக 30 மில்லியன் ரூபா மத்திய கலாச்சார நிதியம் வழங்குவதோடு மேற்பார்வை மற்றும் தொழிநுட்ப உதவியூம் மத்திய கலாச்சார நிதியத்தினால் கடற்படைக்கு வழங்கிஉள்ளனர்.
 
ந்க்க்டுக்fஇய் க்க்ட்ல்;ல் க்ஜ்;ஜ்ப fய்க்ர்;ர்கு எப்ஜ்ப fகுபக்ய ஜ்ப்ந்க்;G ட்பொக்
28/10/13
க்ஜ்;ஜ்ப fய்க்ர்;ர்கு எப்ஜ்ப ந்க்க்டுக்fஇய் fகுபக்ய ஜ்ப்ந்க்;G ட்பொக் 2013 ந்ர்க்;ல்க்;கு; 24 Mக்; ஜ்ப்fஜ் ,ல்க்;ங்ந்;ந்J.ப் ,எ;ஜ் ட்பொக்ட்ப்ட்; க்ப்ஜ்க்ட் ம்ஜ்ப்ஜ்பக்f குப்க்க்ய்ட் க்ழ்ப்க்;க்க்சு; ஞ்க்ல்ஃ;ட்ய் ம்டு;fஷ்Yக்; க்ந்;Wக்; ஊFD ட்ய Cf;Fட்ப்க்;க்க்சு; fய்கெப்ஜ்ப் ட்ப்[அக்க்ய் ம்டு;fஷ்Yக்; ஜ்ப்நெ;J இட்f;fக்;க்ல்;ல்J.
,எ;ஜ் fகுபக்சஜ்;ஜ்ப்ட்; ணெக்f;fக்; ட்ப்ண்ர்ல் ஞ்க்ய்;ங்கூச்; Jக்க்ப்fச்; ,ஊf;Fக்; ,ல்ஃ;fஇச் Mஉக;T ந்ர;ஜ்ய்; ண்ஜ்க்ழ்;ள்ஜ்ய்; க்ந்;Wக்; க்க்Jfக்க்;G எல்ட்ப்f;இf ண்க்ந்;ன்fக்ச்;ஸ்ஜ்ய்; ம்ண்ஜ் ணெஉஜ்;ஜ்ப்ய்; ம்ஜ்;ஜ்பட்ர்ப Cf;Fட்ப்க்;G ட்ர்ஜ்ப்fச்; Mஉக;T ந்ர;ஜ்Yக்; ,ஜ்;ஜ்ப்ல்;ல்ஜ்;ஜ்ப்ட்; Cல்க்f ,ல்க்; ஙூக்;.
ம்க்;க்கிஉ க்க்ட்ல்;ல்ஜ்;ஜ்ப்ய்; க்ஜ்;ஜ்ப fய்க்ர்;ர்கு எப்ஜ்ப fகுபக்சக்; ௯ட்;W மிக்ஜ்;ஜ் Kஜ்ய்; ரெ;ஜு;க்;க்க்; ,Jத்Fக்;.

 

ர்Kஜ்;ஜ்பு ஞ்க்ய்;ங்கூச்பய்; ந்ரந்;க்க்ள்fச்; ஞ்க்லு;க்க்f ,ய்ஃ;இf – ந்fகுபக் எக்ள்fச்ப்ட்; ,ஊஜுக்;G ண்க்ர்;ற்து;ஜ்;இஜ் ஞ்க்லு;fப்ந்J.

03/10/13

ஞ்ட்;ன்fகுப ர்Kஜ்;ஜ்பு fய்க்ர்;ர்கு cந்பிக் Mஉக;ர்;ர்ப் எபியக்; (Tகெ ணடிஒனல் றெசெஅர்ச் ஈன்ச்டிடுடெ ஒf Mஅரிடிமெ Cஉல்டுரல் Hஎரிடகெ ஒf Kஒரெஅ) க்ந்;Wக்; க்ஜ்;ஜ்ப fய்க்ர்;ர்கு எப்ஜ்பஜ்;ஜ்ப்ட்; fல்ய்; ஞ்க்ய்;ய்பய்; க்புப்T ௯ட்;ந்பிழெ;J ர்Kஜ்;ஜ்பு ஞ்க்ய்;ய்பய்; Mஉக;ர்;ர்பிஅ Mஉக்;க்ப்க்;க்J ஞ்க்லு;க்க்f ,ஊ ஜுக்;G ண்க்ர்;ற்து;ஜ்;இஜ் ௯ட்;W 2013 Mக்; Mழ்;ள் ந்ர்க்;ன்ல்க்;கு; 11>12>13 எக்ல்;fச்; fக்ய்ப் fல்ய்; ஞ்க்ய்;ய்பய்; க்புப்ட்ப்ய்;. இடம்பெற்றது. ம்ஜ்ட்; ண்க்க்J ஞ்ட்;ன்fகுப முர்க்ஃ;fஜ்;ஜ்ப்ட்; ர்Kஜ்;ஜ்பு ஞ்க்ய்ய்பய்; Mஉக;ர்;ர்ப் எபியஜ்;இஜ் க்புஜ்பெப்ஜ்ப்ஜ்;Jட்க்; க்ள்ஜ்;ஜ்ப் fல்ய்; Mஊஅ;T க்ந்;Wக்; க்க்Jfக்க்;G க்புப்ட்ப்ட்; ஜிய்டு; %ட்; ந்ட்ஃ; ர்ஃ; (Mஓன்> Wகன் சுக்) ம்டூக்; fல்ய்; Mஉக;T க்ந்;Wக்; க்க்Jfக்க்;G cஊக்;க்ப்டுக்ட் fப்க்; ர்ப்ணக் [ப்க்;(Kஇம்> ஸெஒ Jஇன்) வ்ட்;க்டூக்; fயெ;J ந்fக்ழ்;ல்டு;

ம்ஜ்;ஜ்பல்;ர்fஉ; ந்[டுய்;> ந்ட்ச்பெக்ல்;ள் Fஓ க்ந்;Wக்; ர்Kஜ்;ஜ்பு ஞ்க்ய்;ய்பய்; FஓTல்த்ட் வ்ஜ்பு;fக்ய் எல்ட்ப்f;இf ஞ்லு;க்க்ட் fயெ;Jஇநக்ல்ய்;

   
   
 
கலை மற்றும் கலாச்சார அமைச்சு
 

1988 ஆம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ உலக உறிமைகளுடன் இணைந்த கண்டி நகரம் மீண்டும் பழைய வடிவத்துடன் கட்டியெழுப்ப மத்திய கலாச்சார நிதியம் திட்டமிட்டுள்ளது. அதற்கமைய நகரம் முழுவதும் அடையாளம் காணப்பட்ட இடங்களை பாதுகாப்பதோடு ஸ்ரீ தலதா மாளிகை பின்புரத்தில் காணப்படுகின்ற மெதவாசலையை, நூதனசாலையாக நவீனப்படுத்துவது உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பிரயாணிகளுக்கு புதியதோர் அணுபவமாகும். 

 

 

 
 
 
   

 

 

Home About Heritage Sites Tickets Museums Laboratories Replica Center Publications Associates News Achievements Contact Shop
  About CCF Anuradhapura   Galle Maritime Atapattu About the Replica Books   English     Replicas
  Message from the Minister Polonnaruwa   Sigiriya Sigiriya Production unit CCF News Letter   Sinhala     Publications
  Message from the DG Sigiriya   Abhayagiriya   Academic unit Ranpatha Magazine   Tamil      
  Message from
Dr. Roland Silva
Galle   Polonnaruwa   Replica purchase CCF Publication Center          
  Board of Governors Dambulla   Dambadeniya   Contact            
  Meet the departments kandy   Kandy                
  CCF Welfare Ruhuna                    
    Yapahuwa