• පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති - ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා
  • සංස්කෘතික කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා
  • මුදල් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා
  • එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික විද්‍යාත්මක සංස්කෘතික සංවිධානය (යුනෙස්කෝව) කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා
  • සංචාරක කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයා
  • හින්දු කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයා
  • සංස්කෘතික කටයුතු භාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා (සිටී නම්)
  • අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
  • සංස්කෘතික කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
  • පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
  • අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්