මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් 1989 සිට ඒ ඒ ව්‍යාපෘති මගින් සිදු කළ පුරවිද්‍යාත්මක කැණීම් හා සංරක‍ෂණ කටයුතු පිළිබද වාර්ෂික වාර්තා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි.