1989 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் மத்திய கலாசார நிதியத்தினால் மரபுரிமைப் பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள், உறுதிப்படுத்தல்கள் ஆகியவற்றின் வருடாந்த அறிக்கைகள் இங்கு பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.