ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය / මුදල් අමාත්‍යාංශය

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

 

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ආයතන වෙතින් ප්‍රසම්පාදන කැඳවනු ලැබේ.

අංකය

ටෙන්ඩර් අංකය

විස්තරය

ඇස්තමේන්තු මුදල
රුපියල් මිලියන

අපේක්ෂිත සුදුසුකම්

ආකෘති පත්‍ර ගාස්තුව හා
නිකුත් කිරීම්

ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකම හා
වලංගු විය යුතු කාලය

ලංසු ලියවිලි නිකුත් කිරීම

ලංසු භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය /
වේලාව හා ස්ථානය

පූර්ව ලංසු සාකච්ඡාව

1

CCF/HO/ Works/ 23-2019

අබලි වාහන 03 ක් ටෙන්ඩර් මඟින් විකිණීම.(17-4391, 17-4393 බජාජ් ත්‍රී රෝද රථ 02 / 136-8491 -හොන්ඩා යතුරු පැදි 01)

-

-

රු.500.00

(එක් වාහනයකට රු.500 බැගින්)

එක් වාහනයකට රු.5000 බැගින්

2021.11.08

-

2021.11.29

2021.11.30

ප.ව.2.00

ආකෘතිපත්‍රවල  සඳහන් ස්ථානයේදීම 2021.11.29 දින  දක්වා පරික්ෂා කර බැලිය හැකිය

2

CCF/HO/Service/08-2021

2022 වසර සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

 -

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

රු .500.00

_

2021.11.08

-

2021.12.31

2021.12.31

ප.ව.2.00

-

3

CCF/HO/Works/04-2021

රංගිරි දඹුලු රජමහා විහාරයේ චිත්‍ර ගුහා අංක 02 විදුලි පද්ධතිය සකස් කිරීම

මිලියන 03

ICTAD (CIDA)

Em -4

Or above

රු.2,500.00

රු.30,000.00

2021.11.08  -

2021.11.26

2021.11.30

ප.ව.2.00

2021.11.17 පෙ.ව.10.00 දඹුල්ල ව්‍යාපෘතියේ දි

066-2784760

4

CCF/HO/Goods/13-2021

මුද්‍රණ කඩදාසි හා ආර්ට් බෝර්ඩ් මිළට ගැනීම

මිලියන 6.6

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

රු.2,500.00

රු.75,000.00

2021.11.8

-

2021.11.29

2021.11.30

ප.ව.2.00

 

5

CCF/HO/Goods/14-2021

ටයර් , ටියුබ් හා කොලර් මිළට ගැනීම

මිලියන 03

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

රු.2,000.00

රු.50,000.00

2021.11.08

-

2021.11.29

2021.11.30

ප.ව.2.00

 

1. ලංසු ලියවිලි පරීක්ෂාව හා මුදල් ගෙවා ලබා ගැනීම - අබලි වාහන 03 ක් ටෙන්ඩර් මඟින් විකිනීමට අදාල ලංසු ලියවිලි නො.212/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පුධාන කාර්යාලයෙහි සරප් අංශය වෙතින් හා ව්‍යාපෘති කළමණාකරු මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල අභයගිරිය ව්‍යාපෘතිය, ඡේතවන ව්‍යාපෘතිය හා බටලීය අනුරූ නිකේතනය වෙතින් 2021/11/08 දින සිට 2021/11/29 දින දක්වා සතියේ දිනවල පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා සිදු කළ හැකිය.

2022 වසර සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාල ලංසු ලියවිලි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි සරප් අංශය වෙතින් හා සියලුම ව්‍යාපෘතිවල සරප් අංශ වෙතින් 2021/11/08 දින සිට 2021/12/31 දින දක්වා සතියේ දිනවල පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා සිදු කළ හැකිය.

දඹුල්ල රජමහා විහාරයේ චිත්‍ර ගුහා අංක 02 විදුලි ආලෝකකරණයට අදාළ ලංසු ලියවිලි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි සරප් අංශය වෙතින් හා දඹුල්ල ව්‍යාපෘතියේ සරප් අංශය වෙතින් 2021/11/08 දින සිට 2021/11/26 දින දක්වා සතියේ දිනවල පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා සිදු කළ හැකිය.

මුද්‍රණ කඩදාසි හා ආර්ට් බෝර්ඩ් මිළට ගැනීම , ටයර් , ටියුබ් හා කොලර් මිළට ගැනීමට අදාළ ලංසු ලියවිලි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි සරප් අංශය වෙතින් 2021/11/08 දින සිට 2021/11/29 දින දක්වා සතියේ දිනවල පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා සිදු කළ හැකිය.

2. ලංසු ඇපකරය සඳහා ඉහත පරිදි මෙම කාර්යාලවල සරප් වෙතට මුදලින් ගෙවූ ලදුපතක් මඟින් හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වාණිජ බැංකුවක් වෙතින් හෝ ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල වෙතින් ඉදිරිපත්ව ඇති ආකෘතියට අනුකූලව ලබාගත් ලංසු ඇපකරයක් ලංසු මිල ගණන් සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

3. ඒ අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද ඔබගේ ලංසු මිල ගණන් පත් 2021/11/30 වන දින ප.ව 2.00 ට පෙර ලැබෙන සේ සභාපති, ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, නො.212/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ලියාපදිංචි තැපෑල මඟින් එවීමට හෝ මුද්‍රා තබන ලදුව අතින් ගෙනැවිත් එම කාර්යාලයේ සැපයුම් අංශයේ ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීම කළ හැකිය.

4. ලංසු විවෘත කිරීම 2021/11/30 වන දින ප.ව 2.00 ඉක්ම වූ විගස ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී සිදු කරනු ලබන අතර, ඒ සඳහා ලංසුකරුට හෝ නම්කරන ලද ඔහුගේ නියෝජිතයෙකුහට සහභාගී විය හැකිය.

5. අසම්පූර්ණව හා ප්‍රමාදව ලැබෙන ලංසු මිල ගණන් පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අතර, ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

6. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විමසීම් සඳහා දුරකථන අංක - 011-2552671 හා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙබ් අඩවිය (https://www.ccf.gov.lk) භාවිතා කළ හැකිය.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

 

 

 

 

2/4/1/94-2022
2021/11/08

ව්‍යාපෘති කළමණාකරු / ස්ථානභාර නිලධාරි
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
..................................... ව්‍යාපෘතිය

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම 2022 වර්ෂය

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ව්‍යාපෘති  සදහා 2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිමට 2021/11/08/ දිනැති (දිණමිණ, ඩේලිනිවුස්,හා තිනකරන්) පුවත්පත් දැන්වීම් මඟින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. අදාළ විස්තර හා ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය ඉදිරි කටයුතු සදහා මේ සමග ඔබ වෙත යොමු කරමි.

 

විජේරත්න බංඩාර
සැපයුම් නිලධාරි
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

 

 

බුද්ධසාශන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා එහි ව්‍යාපෘති සඳහා  සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම  -2022

2022 වර්ෂය  සඳහා පහත සඳහන් භාණ්ඩ සැපයීම හා සේවාවන් ඉටු කිරිම සදහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සමග ලියාපදිංචි වීමට කැමති පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්ගෙන්, රාජ්‍ය සංස්ථා වලින්, නිෂ්පාදකයින් හා බෙදාහරින්නන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. මෙම භාණ්ඩ හා සේවා කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයටත්, අභයගිරිය, ජේතවනය,මහාවිහාරය, සීගිරිය, පොළොන්නරුව,මහනුවර, තිස්සමහාරාමය, රම්බා විහාරය, දඹුල්ල,අනුරූ පාසල, මොනරාගල ,මාතර, යාපනය,ත්‍රිකුණාමලය,රත්නපුරය, අම්පාර, මඩකලපුව,රිටිගල හා නාමල් උයන යන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කාර්යාල වලට අවශ්‍ය වේ.

 

(අ) සැපයුම්

01.විශේෂ වර්ගයේ ගඩොල් හා ඉංජිනේරු ගඩොල්

02.කළුගල්, වැලි, සිමෙන්ති

03.බොරළු සැපයීම

04.තණ පිඩලි

05.ඉරන ලද දැව (දේශිය) (බලපත්‍ර සහිත ආනයනික)

06.ලෝහ හාණ්ඩ, යකඩ කම්බි, වානේ තහඩු ඇතුළු සියළුම අනෙකුත් ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය

07.තීන්ත/ දැව ආරක්ෂක ආලේප

08.ඉංජිනේරු හා වඩු කාර්මික ආයුධ

09.රථ වාහන සදහා ටයර් ටියුබ් හා බැටරි

10.කාර්යාලීය ලීබඩු හා වානේ භාණ්ඩ (මේස,පුටු,රාක්ක,අල්මාරි,කැබිනට්,සේප්පු)

11.කාර්යාල උපකරණ (ඝනක යන්ත්‍ර, ෆැක්ස් යන්ත්‍ර,ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර, වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර හා ප්‍රොජෙක්ටර්)

12.පරිගණක හා අමතර කොටස්

13.පරීක්ෂණාගාර උපකරණ හා රසායනික ද්‍රව්‍ය

14.කාර්යාලීය ලිපිද්‍රව්‍ය  ෆොටෝකොපි, රෝනියෝ කඩදාසි, ප්‍රින්ටර් කාටිරීජ් සහ ටෝනර්

15.ජී.අයි/ පී.වී.සී  ඇතුළු සියළුම වර්ගයේ පයිප්ප හා වෑද්දුම් උපකරණ

16.සියළුම වර්ග වල විදුලි රැහැන් සහ විදුලි උපකරණ

17.ආරක්ෂක නිළ ඇදුම් සහ රෙදි

18.කැමරා හා කැමරා උපකරණ

19.මුද්‍රණ කඩදාසි/ තීන්ත හා සෝඩ් ප්ලේට්

20.කිමිදුම් උපකරණ

21.ෆයිබර් රසායනික ද්‍රව්‍ය

22.බිම් ඇතුරුම් ගල්(ටෙරාකොටා, ටයිල්, ග්රැනයිට්

23.වහල සඳහා සෙවිලි උළු වර්ග සැපයීම

24.ගැඹුරු නල ලිං ඉදිකිරිම

25.සකසන ලද බහලුම් පෙට්ටි සැපයීම

26. වෙනත් (ඉහත අයිතමයන්ට අමතරව වෙනත් භාණ්ඩ සැපයීය හැකි නම්  එම භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න.)

 

(ආ) සේවා

01.ප්‍රවාහන සේවාවන් සැපයීම(මෝටර් කාර්, මෝටර් කෝච්,ලොරි, ඩෝසර්,ටැක්ටර්,ටිපර්  ඇතුළුව)

02.ඩීසල් හා පෙට්ට්‍රල් මෝටර් රථ අළුත්වැඩියා කිරිම හා ටින්කරින් වැඩ( ත්‍රී වීලර්, මෝටර් සයිකල් ඇතුළුව)

03.මෝටර් රථ සර්විස් කිරිම

04.කාර්යාල උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරිම හා නඩත්තු කිරිම( පරිඝණක යන්ත්‍ර, යතුරු ලියන, අනුපිටපත් යන්ත්‍ර,ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර, වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර,ෆැක්ස් යන්ත්‍ර යනාදිය)

05.විද්‍යුත් හා විදුලිමය සවි කිරිම  සහ උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරිම

06.මුද්‍රණ කටයුතු හා  පොත් බැඳීම

07.කාර්යාලීය ලී බඩු, වානේ ගෘහ භාණ්ඩ අලුත්වැඩියාව සහ වෙනත් වඩු වැඩ හා සියලුම ලෝහ වැඩ හා වෑද්දුම් වැඩ සදහා.

08.ඉදි කිරිම් යන්ත්‍රෝපකරණ කුලියට සැපයිම

09.රසායනාගාර උපකරණ අළුත්වැඩියාව

10.කැමරා හා ජායාරූප උපකරණ අළුත්වැඩියාව

11.කොළඹ වරායෙන්/රේගුවෙන් භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරිම (මුහුදු/ගුවන් තැපැල් ඇතුළුව)

12.ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම්/අළුත්වැඩියාව හා ඇලුමිනියම් ඉදි කිරිම්

13.මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා අනෙකුත් යන්ත්‍රෝපකරණ අළුත්වැඩියා කිරිම

14.වර්ණ සංයෝජනය කිරිම/සෝඩ් ප්ලේට් සකස් කිරිම හා මුද්‍රණ සේවා

15.සනීපාරක්ෂක සේවා සැපයිම

16.ඩිජිටල් ප්‍රින්ටින් හා බැනර් සැකසිම

17.වාස්තු විද්‍යා සැළසුම් සකස් කිරිම හා ඉදි කිරිම

18.රූපවාහානී වැඩසටහන් නිශ්පාදනය කිරිම

19.කලා කෘති නිර්මාණ ශිල්පීන් (චිත්‍ර,මුර්ති,ගල් කැටයම්,දේශිය අත්කම් නිර්මාණ)

20.ගලි බවුසර් කුලී පදනම මත සැපයිම

21.ආපනශාලා හා ආහාර පාන සැපයිම

22.ප්‍රථමාධාර සේවා සැපයිම

23.ගිනි ආරක්ෂණ උපකරණ සැපයීම හා සේවා සැපයීම (නඩත්තු/මෙහෙයුම්)

24.වෙනත් සේවා (ඉහත අයිතමයන්ට අමතරව වෙනත් සේවාවන් සැපයීය හැකි නම් සේවා පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න)

 

සැපයුම් හා සේවා අවශ්‍ය වන පහත සදහන් එක් එක් ස්ථාන සදහා වෙන වෙනම ලියාපදිංචිය ලබාගත යුතුය. සැපයිම් අපේක්ෂා කරන ද්‍රව්‍ය හෝ සේවා එක එකක් සදහාද වෙන වෙනම අයදුම්පත් පහත දැක්වෙන ආකෘතිය අනුව අදාල කාර්යාලය වෙත 2020/12/31 දිනට  ප්‍රථම යොමු කළ යුතුය.

ඉල්ලුම්පත් බහා එවන ලිපිකවරයේ වම් පස ඉහළ කෙළවරේ “ 2022 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම ” යනුවෙන් සදහන් කළ යුතුය.
අදාල ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක මෙසේය.

 1. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, ප්‍රධාන කාර්යාලය 212/1 බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07. (දු.අ 011-2552671/ 011-2505964/ 011-2508968)
 2. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, ජේතවන ව්‍යාපෘතිය, අනුරාධපුරය (දු.අ 025-2224718)
 3. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, අභයගිරිය ව්‍යාපෘතිය, අනුරාධපුරය (දු.අ 025-2222351)
 4. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, ආලාහන පිරිවෙන් ව්‍යාපෘතිය පොළොන්නරුව (දු.අ 027-2222121)
 5. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, සීගිරිය ව්‍යාපෘතිය, සීගිරිය (දු.අ 066-2286945)
 6. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, තිස්සමහාරාම ව්‍යාපෘතිය, පුජා නගරය තිස්සමහාරාමය (දු.අ 047-2239082)
 7. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, ගාල්ල ව්‍යාපෘතිය, බාලදක්ෂ මාවත, ගාල්ල (දු.අ 091-2245254)
 8. ස්ථානභාර නිලධාරි, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, රම්බා විහාරය, උඩරොට, මාමඩල, අම්බලන්තොට (දු.අ047-3489140)
 9. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, මහනුවර ව්‍යාපෘතිය, මහනුවර (දු.අ 081-2228075)
 10. ස්ථානභාර නිලධාරි, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, කෞතුක වස්තු අනුරූ නිකේතනය, බටලීය,පස්යාල (දු.අ 033-2285230)
 11.  ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, යාපහුව ව්‍යාපෘතිය ,යාපහුව, මහව (දු.අ 037-2275555)
 12. ස්ථානභාර නිලධාරි, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, දඔදෙණිය ව්‍යාපෘතිය දඔදෙණිය රජමහා විහාරය, දඔදෙණිය (දු.අ 037-2266272)
 13. ස්ථානභාර නිලධාරි, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, දඹුල්ල බිතු සිතුවම් කෞතුකගාරය, දඹුල්ල (දු.අ 066-2284760)
 14. ස්ථානභාර නිලධාරි, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, පඩුවස්නුවර ව්‍යාපෘතිය, පඩුවස්නුවර රජමහා විහාරය, පඩුවස්නුවර (දු.අ 037-2291614)
 15. ස්ථානභාර නිලධාරි, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, රිදීගම ව්‍යාපෘතිය, රිදීගම රජමහා විහාරය, රිදීගම, කුරුණෑගල (දු.අ 037 2251280)
 16. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, මොණරාගල ව්‍යාපෘතිය, බුදුරුවගල පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රය, බුදුරුවගල, වැල්ලවාය. (දු.අ 0552055062)
 17. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, මාතර ව්‍යාපෘතිය, නො 63,සරම්මුදල් මාවත හිත්තැට්ය, මාතර. (දු.අ 041-2237266)
 18. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, මහවිහාර ව්‍යාපෘතිය, අනුරාධපුර (දු.අ 025-2055121)
 19. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල රත්නපුර ව්‍යාපෘතිය මිල්ලවිටිය වළව්ව, මිල්ලවිටිය, රත්නපුර.(දු.අ 045-2262777)
 20. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, අම්පාර ව්‍යාපෘතිය මගුල් මහා විහාරය ලාහුගල. .(දු.අ 071-8211134)
 21. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යාපනය ව්‍යාපෘතිය නො 28 මාර්ටීන් පාර නල්ලුර්, යාපනය (දු.අ 021-2213711)
 22. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ත්‍රිකුණාමලය ව්‍යාපෘතිය අංක 07 මාර්ගෝසා ටෙරස් ෆෙඩ්‍රික් කොටුව ත්‍රිකුණාමලය (දු.අ 026-2242290)
 23.  ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, මඩකලපුව ව්‍යාපෘතිය, අංක 09 ,කායන්කනී, මඩකලපුව (දු.අ.0652257496 )
 24. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු, නාමල් උයන වැඩබිම, උල්පොදගම, ගල්කිරියාගම (දු.අ.0771958200)
 25. ව්‍යාපෘති කළමණාකරු,රිටිගල ව්‍යාපෘතිය.ගනේවල්පොල,කැකිරාව (දු.අ.0710582778)
 1. එහි එක් අයදුම් පත්‍රයක් සදහා රු. 500/- බැගින් වන අපසු නොගෙවන සේවා ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය. ඉහත සදහන් කවර හෝ ව්‍යාපෘති කාර්යාලයකට නියමිත මුදල ගෙවා ලබා ගත් කුවිතාන්සිය හෝ මධ්‍යම  සංස්කෘතික අරමුදල නමින් ලියන ලද ආදායකයාගේ ගිණුමට පමණක් වන රේඛීය චෙක් පතක් සෑම අයදුම්පතක් සමගම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.(චෙක් පතෙහි වලංගු කාලය දින 90ක් විය යුතුය)
 1. 2022 වර්ෂය සදහා ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් සලකා බලා ලියාපදිංචිය සිදු කරනු ලැබේ.සාමාන්‍යෙයන් මිල දී ගැනිම් සිදු කරනු ලබන්නේ මෙසේ ලියාපදිංචි වන සැපයුම්කරුවන් වෙතින් ද මිල දී ගැනිම් සිදු කිරිමේ අයිතිය ආයතනය සතු වේ. සාමාන්‍යයෙන් සති 2-4 දක්වා කාලයක ණය පහසුකම් අපේක්ෂා කෙරේ.
 1. ඉල්ලුම් කළ විට මිල ගණන් ඉදිරිපත් නොකරන්නා වු ද ඇණවුම් කළ ද්‍රව්‍ය හෝ සේවා කලට වේලාවට නොසපයන්නා වු ද සැපයුම්කරුවන්ගේ ලියාපදිංචිය කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව අවලංගු කරනු ලැබේ. ඉහත උපදෙස් වලට අනුකුල නොවන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ.වැඩි විස්තර එක් එක් ව්‍යාපෘති කළමණාකරුවන්ගෙන් හෝ අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ගෙන් හෝ ලබා ගත හැකිය.
 1. ඔබගේ අයදුම්පත සමඟ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරිමේ සහතිකයේ සහතික කරන ලද ජායා පිටපතක් හා අයිතිකරුගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ සහතික කරන ලද ජායා පිටපතක් අමුණා එවීය යුතුය.

 

මහාචාර්ය පුරාවිද්‍යාඥ ගාමිණි රණසිංහ  
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල.

 

ආදර්ශ අයදුම්පත

 

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ................................... කාර්යාලයේ/ව්‍යාපෘතියේ සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි කිරිම - 2022

 1. අයදුම්කරුගේ නම: ..............................................................................................................
 2. අයදුම්කරුගේ ලිපිනය:...........................................................................................................
 3. ව්‍යාපාරික නාමය:...................................................................................................................
 4. දුරකථන අංකය:.....................................................................................................................
 5. ෆැක්ස් අංකය........................................................................................................................
 6. විද්‍යුත් තැපැල :.......................................................................................................................
 7. ව්‍යාපාරයේ ස්වාභාවය (නිශ්පාදන/ ආනයනකරුවෙකු ආදී වශයෙන්):
  ..........................................................................................................................................
 8. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ අංකය සහ දිනය (සහතික කරන ලද ජායා පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය):
  ..........................................................................................................................................
 9. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන සැපයුම (සැපයුම හෝ සේවාවට අදාල අංකය සදහන් කරන්න:
  ..........................................................................................................................................
 10. දැනට ඔබ ආයතනය විසින් සැපයුම්/ සේවාවන් සපයන රජයේ ආයතන කිහිපයක නම් හා ලිපිනයන්:
  ..........................................................................................................................................
 11. ආපසු නොගෙවන ලබන ගාස්තුවට (රු. 500.00) අදාල කුවිතාන්ස අංකය හා දිනය:
  ..........................................................................................................................................

 

පුවත් පත් නිවේදනයේ කොන්දේසි වලට එකගව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට කැමැත්තෙමි.

 • දිනය
 • අයදුම්කරුගේ අත්සන
 • ආයතනයේ නිල ම්‍රද්‍රාව