ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි ගම්පහ උරුම කලාපය ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය දක්වා සාධක හමුවන උරුම කලාපයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ ජන ඝණත්වයෙන් වැඩිම දිස්ත්‍රීක්කය ගම්පහ වුවද දිස්ත්‍රීක්කය පුරා ප්‍රාග්ඓතිහාසික මානවයා ජීවත් වූ ගල් ගුහා ගණනාවක් පුරවිද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මගින් හදුනාගෙන ඇත. මෙම පර්යේෂණවලින් අදින් වසර 10 000 ට පමණ පෙර සිට මෙම ප්‍රදේශයේ මානව ක්‍රියාකාරකම් සිදු වූ බවට වාරණ, පිළිකුත්තුව හා අලවල වැනි ස්ථනවල සිදුකළ පර්යේෂණ මගින් තහවුරුකොටගෙන ඇත. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයෙන් පසු පූර්ව ඓතිහාසික (යකඩ යුගය) යුගයට අයත් සුසාන ද, ඓතිහාසික යුගය නියෝජනය කරන පූර්ව බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර සහිත සෙල්ලිපි සහිත ලෙන් විහාරාරාම ද යටත් විජිත යුගය නියෝජනය කරන වාස්තුවිද්‍යාත්මක ඉදිකිරීම් ද, මෙම කලාපය පුරා ව්‍යාප්තව පවතී.

2015 වර්ෂයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් මෙම කලාපයේ උරුම කළමනාකරණ කටයුතු ආරම්භ කළ අතර වාස්තුවිද්‍යාත්මක සංරක්ෂණ කටයුතු හා බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණ කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

maligatenna-940 orig