මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් කොළඹ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයන්ට අදාළව ඓතිහාසික, පුරාවිද්‍යාත්මක හෝ සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන සංරක්ෂණය සිදු කරනු ලබන අතර එම ජාතික වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන සහ ස්මාරක සංවර්ධනය හෝ වැඩි දියුණු කිරීමට ආධාර උපකාර ලබා දීම ද සිදු කරනු ලබයි.

kelani temple

කොළඹ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොළඹ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරමින් මේ වන විට වැඩබිම් හතරක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

×

Beruwala Sapugoda Sri Maha Viharaබේරුවල සපුගොඩ ශ්‍රී මහා විහාරය - බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණය (2017.03.09 - 2017.06.09)

රසායන සංරක්ෂක ලලිත් කුමාරසිරි මයා වැඩබිම් භාර නිළධාරී වශයෙන් කටයුතු කෙරේ

×

kolonnawa rajamaha viharaකොළොන්නාව රජමහා විහාරය

- බිතුසිතුවම් සංරඬණය (2017.07.28 - 2017.10.28)

×

Sandagiri-Monastery--2සමණක්කන්ද පුරාණ විහාරය, පයාගල

විහාර මන්දිරයෙහි වහලය සංරඬණය කිරීම

×

raigma rajamaha viharaකිත්සිරිමෙවන් රජමහා විහාරය, පොකුණුවිට

ආවාස ගෘහයෙහි බිත්ති සහ වහලය සංරඬණය කිරීම