දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක
සාමාන්‍ය අංක
CCF ප්‍රධාන කාර්යාලය - කොළඹ
නො. 212/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.
+94 112 587 912
+94 112 589 636
+94 112 552 014
+94 112 589 194
මහාචාර්ය ගාමිණී රණසිංහ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
+94 112 508 964 +94 112 500 802

ප්‍රධාන කාර්යාලයයේ අංශ පිලිබඳ තොරතුරු

පරිපාලන අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
ඩබ්ලිව්. ධර්මදාස මහතා
අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
+94 112 599 604
ශෂික ජයතිලක මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
+94 718 484 508
කමනි එදිරිමාන්න මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 599 611
සුනේත්‍රා සිල්වා මහත්මිය
ප්‍රධාන ලිපිකරු
+94 112 599 315

සංවර්ධන අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
කීර්ති ගුණතිලක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
+94 112 500 755
ඩයස් වගච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ, රසායනාගාර සහ කෞතුකාගාර)
+94 112 500 788
සුජීවා දැරණියගල මහත්මිය
සංරක්ෂණ පර්යේෂණ නිලධාරී
+94 112 500 825
එල්. පී. එල්. සඳනායක මහතා
සිවිල් ඉංජිනේරු
+94 112 500 465

මුදල් අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක
ඒ. එල්. ඩී. ගුණරත්න මහතා
අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
+94 112 508 968 +94 112 508 975
එම්. ජී. ආරියරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) (Finance)
+94 112 589 636
සුජීවා ලලන්ති මිය
ගණකාධිකාරී
 
ගයාන් ගොඩගන්දෙනිය මහතා
සහකාර ගණකාධිකාරී
+94 112 508 975
ආශා ප්‍රසාදි මහත්මිය
ටිකට් අලෙවිකරු
+94 112 507 089

ආගමික හා කලා අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
පූජ්‍ය ඉත්තෑකන්දේ සද්දාතිස්ස හිමි
අධ්‍යක්ෂ (ආගමික හා කලා)
+94 112 500 753

මාධ්‍ය අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
ලලිත් උදේෂ මධුභානු මහතා
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
+94 112 599 307

ජාත්‍යන්තර සබඳතා හා සංචාරක අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
උපුල් බණ්ඩාරනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ජාත්‍යන්තර සබඳතා සහ සංචාරක)
+94 112 599 350

නීති අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
ඩබ්ලිව්. ඒ. පී. ලක්මාලි මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති)
+94 112 500 855

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 508 987
නිශාන්ත රාජපක්ෂ මහතා
සහකාර අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 508 987

අනෙකුත්

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
එස්. ගයන්ත අගලකඩ මහතා
ප්‍රවාහන නිලධාරී
+94 112 500 828
විජේරත්න බණ්ඩා මහතා
සැපයුම් නිලධාරී
+94 112 552 671
ආර්. ලොකුබාලසූරිය මහතා
සැපයුම් සහකාර
+94 112 500 790
එච්. පී. අබේවික්‍රම මහතා
ගබඩා භාරකරු
+94 112 500 703

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (ව්‍යාපෘති)

ව්‍යාපෘති දුරකතන අංක
අභයගිරි +94 252 222 351
ජේතවන +94 252 224 718
අනුරාධපුර තදාශ්‍රිතය +94 252 055 507
මහවිහාරය +94 252 055 121
පොළොන්නරුව +94 272 222 121
සීගිරිය +94 662 286 945
දඹුල්ල +94 662 284 760
මහනුවර +94 81 2228075
රඹ විහාර +94 47 3489140
තිස්සමහාරාමය +94 47 2239082
මොණරාගල +94 552 055 308
මාතර +94 412 237 266
+94 412 237 267
ගාල්ල +94 912 245 254
යාපහුව +94 372 275 555
දඹදෙණිය +94 372 266 272
පඩුවස්නුවර +94 372 291 614
රිදීගම +94 372 251 280
නාථගනය +94 373 976 023
ත්‍රිකුණාමලය +94 262 220 039
බදුල්ල +94 552 295 722
රත්නපුරය +94 452 262 777
යාපනය +94 212 213 711
අපේ ගම +94 112 785 826
කෑගල්ල +94 352 263 273
+94 353 220 331
ගම්පහ +94 112 969 833
කොළඹ ව්‍යාපෘති +94 112 586 651
අම්පාර -
මඩකලපුව -

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (කෞතුකාගාරය)

කෞතුකාගාර දුරකතන අංක
කතරගම කෞතුකාගාර +94 472 235 505
සීගිරිය කෞතුකාගාර -
අභයගිරි කෞතුකාගාර -
පොළොන්නරුව කෞතුකාගාර -
ජේතවනාරාමය කෞතුකාගාර -
මහනුවර මැදවාසල කෞතුකාගාර -
දඹුල්ල බිතුසිතුවම් කෞතුකාගාර -
ගාල්ල සාගරික කෞතුකාගාර -

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (විද්‍යාගාර)

විද්‍යාගාර දුරකතන අංක
කොළඹ  
අනුරාධපුර  
සීගිරිය  

ප්‍රාදේශීය තොරතුරු (සංචාරක බංගලාව)

සංචාරක බංගලාව දුරකතන අංක
කතරගම +94 472 236 236
අනුරාධපුර -
පොළොන්නරුව ආදිත්‍ය -

වෙනත් විමසීම් තොරතුරු

නම හා තනතුර දුරකතන අංක
අනුරූ මධ්‍යස්ථානය +94 332 285 230
+94 332 284 106
+94 332 284 107
අතපත්තු කාර්යාලය +94 112 679 919