தொலைபேசி இல. தொலைநகல்
பொது இல.
ம.க.நி. கொழும்பு தலைமையகம்
+94 112 186 225
+94 112 186 036
+94 112 186 297
பேராசிரியர். பிரிஷாந்த குணவர்தன
பணிப்பாளர் நாயகம்
+94 112 186 296 +94 112 865 572
திரு. எச்.எம்.கே. ஹேரத்
வேலை பணிப்பாளர்
+94 112 186 295 +94 112 186 295

தலைமை அலுவலகம் (பிரிவுகள்)

நிர்வாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல.
திரு. ஜே. முத்தெட்டுவேகெதர
நிர்வாகப் பணிப்பாளர்
+94 112 186 303

அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல.
திரு. எஸ்.ஏ.சீ.என். ஜயதிலக
அபிவிருத்திப் பணிப்பாளர்
+94 112 186 304
திருமதி. சுஜீவ தெரனியகல
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 112 186 302
திருமதி. சுமேதா மாதொட்ட
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 112 186 212
திரு. டி.ஏ. ஜயதுங்க
நிர்வாக அலுவலர்
+94 112 186 039
திருமதி. சுனேத்ரா சில்வா
பிரதம எழுதுவினைஞர்
+94 112 186 039

நிதிப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல்
திரு. ஹிருண பிரனாந்து
நிதிப் பணிப்பாளர்
+94 112 186 301 -
திரு. விஜேரத்ன பண்டா | திரு. எச்.எம்.ஏ.பீ.கே. ஹேரத்
வழங்கல் சேவை அலுவலர்
+94 112 186 308 -
திருமதி. ஆஷா அலஸ்
நுழைவுச் சீட்டு விநியோகஸ்தர் (கொழும்பு)
+94 112 507 089 -
திரு. எஸ். சரத்சந்திர
தொடர்பாடல் பணிப்பாளர்
+94 112 186 306 -
திரு. டி.எம்.டி. திசாநாயக்க
மத அலுவல்கள் பணிப்பாளர்
+94 112 186 307 +94 112 186 307
திருமதி. எஸ். குருகே
சட்ட அலுவலர்
+94 112 186 195 -
திரு. லக்ஷ்மன் விஜேசேகர
உள்ளக கணக்காய்வாளர்
+94 112 865 768 -
திரு. டி. எதிரிசிங்க
போக்குவரத்து அலுவலர்
+94 112 186 305 -
திரு. எச்.ஜீ. அபேவிக்ரம
களஞ்சியப் பொறுப்பாளர் (கொழும்பு)
+94 112 552 671 -
ஆராய்ச்சிப் பிரிவு   -
திட்டமிடல் கூறு

+94 113 355 143
+94 112 186 005

-
ஊடகப் பிரிவு +94 112 186 226 -

பிரதேச தகவல்கள் (கருத்திட்டங்கள்)

கருத்திட்டம் தொலைபேசி இல.
அபயகிரிய +94 252 222 351
ஜேதவனராம +94 252 224 718
அனுராதபுரம் தடாஸ்ரீதய +94 252 055 507
மஹா விஹாரை +94 252 055 121
பொலன்னறுவை +94 272 222 121
சீகிரியா +94 662 286 945
தம்புள்ள +94 662 284 760
கண்டி +94 812 228 075
ரம்ப மடாலயம் +94 473 489 140
திஸ்ஸமஹாராம +94 472 239 082
மொனராகலை +94 552 055 308
மாத்தறை +94 412 237 266 / +94 412 237 267
காலி +94 912 245 254
யாப்பஹுவ +94 372 275 555
தம்பதெனிய +94 372 266 272
பண்டுவஸ்நுவர +94 372 291 614
ரிதீகம +94 372 251 280
நாதாகனெ +94 373 976 023
திருகோணமலை +94 262 220 039
பதுளை +94 552 295 722
இரத்தினபுரி +94 452 262 777
யாழ்ப்பாணம் +94 212 213 711
அபே கம +94 112 785 826
கேகாலை +94 352 263 273 / +94 353 220 331
கம்பஹா +94 112 969 833
கொழும்பு +94 112 586 651
அம்பாறை -
மட்டக்களப்பு -

பிரதேச தகவல்கள் (நூதனசாலைகள்)

அருங்காட்சியகங்கள் தொலைபேசி இல.
கதிர்காமம் நூதனசாலை +94 472 235 505
சீகிரியா நூதனசாலை -
அபயகிரிய நூதனசாலை -
பொலன்னறுவை நூதனசாலை -
ஜேதவனராம நூதனசாலை -
கண்டி மெதவாசல நூதனசாலை -
தம்புள்ள நூதனசாலை -
காலி நூதனசாலை -

பிரதேச தகவல்கள் (இரசாயனகூடங்கள்)

ஆய்வகம் தொலைபேசி இல.
கொழும்பு -
அனுராதபுரம் -
சீகிரியா -

பிரதேச தகவல்கள் (சுற்றுலா விடுதி)

Circuit Bungalow தொலைபேசி இல.
கதிர்காமம் +94 472 236 236
அனுராதபுரம் -
பொலன்னறுவை -

ஏனைய தொடர்பு விவரங்கள்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல.
மாதிரி உருவமைப்புப் பாடசாலை +94 332 285 230 / +94 332 284 106 / +94 332 284 107
அத்தபத்து அலுவலகம் +94 112 679 919