මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන උරුම ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් නිර්මාණය කරන ලද වාර්තාමය වැඩසටහන් නරඹනන්නට මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.