මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් උරුම කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන උරුම ස්ථානවල හා එම ස්ථානවලින් හමු වූ වැදගත් පුරාවස්තුවල දර්ශන මහජනතාව වෙත ලබාදීම සදහා පොස්ටර් හා පෝස්කාර්ඩ් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.