ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිරට වන්නට අම්පාර හෙවත් දිගාමඩුල්ල උරුම කලාපය පිහිටා ඇත. මෙම කලාපයේ මානව ක්‍රියාකාරකම් මධ්‍යශිලා යුගය දක්වා දිව යන අතර ප්‍රදේශයේ පවතින පරිසර තත්ත්වය තුළ විශාල වශයෙන් ස්වභාවික ගල්ගුහා හඳුනාගත හැකිය. අනුරාධපුර රාජධානිය දුර්වලවන අවස්ථාවලදී රෝහණ රාජධානය යටතේ පාලනය වූ මෙම දිගාමඩුල්ල ප්‍රදේශය, ඓතිහාසික යුගයේ දී රටට එල්ල වූ සොරසතුරු ආක්‍රමණවලට මුහුණ දීම සඳහා පාලකයන්ට විශාල ශක්තියක් ලබාදුන් කලාපයක් ලෙස ඓතිහාසික සාධක තහවුරු කරයි. බුදු දහම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත වීමත් සමගම මෙම කලාපයේ ද බෞද්ධවිහාරාරාම ඉදිකෙරුණු බවට පුරාවිද්‍යාත්මකව තහවුරු කරගෙන ඇත. තැනිතලා භූ කලාපය තුළ ශේෂ කඳු හා වෙරළාශ්‍රිතව මෙම විහාරාරාම ස්ථානගත වී ඇත. එමෙන්ම වර්තමානයේ දී මෙම කලාපය තුළ සිංහල හින්දු හා මුස්ලිම් ජනතාව එකට ජීවත්වන කලාපයක් ලෙස හඳුනාගත හැකිය.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් මෙම කලාපය තුළ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුම කළමනාකරණ කටයුතු 2017 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ අතර එහිදී යුධ කාලය තුළ හා ඉන් පසු තර්ජනයට ලක්ව ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන පර්යේෂණයන්ට ලක් කර ඒවා සංරක්ෂණය කිරීමෙන් පසු මහජනතාවට නැරඹීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

amapara