ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ දෙසට වන්නට පිහිටි කුරුණෑගල නගරය කේන්ද්‍රකරගත් උරුම කලාපය තුළ ඓතිහාසික යුගය නියෝජනය කරන බෞද්ධ විහාරාරාම හා වාරිකර්මාන්තවලින් යුක්ත කලාපයකි. වංශ කථා අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ රාජධානි නිරිත දෙසට සංක්‍රමණය වීමේ දී කුරුණෑගලත් පාලන මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

 

kurunegala