මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රකාශන අංශය මගින් පුරාද්‍යාව උරුමය ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය යන විෂයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ හා ජාත්‍යන්තර විද්වතුන්ගේ ලේඛකත්වයෙන් ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි. විශේෂයෙන් සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ප්‍රකාශන මෙමගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. මෙම ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථ විද්වතුන් ශිෂ්‍යයින් මෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාව හා විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන් සදහාත් ඉල්කක කරගෙන ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි. මෙම ප්‍රකාශන කොළඹ අතපත්තු කාර්යාලයේ ප්‍රකාශන අංශයෙන් හා ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇති මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රකාශන අංශවලින් ලබාගත හැකිය.

කියවීමේ මාසයේ (සැප්තැම්බර්) විශේෂ දීමනා පිළිබඳව දැනගැනීමට...