මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ජාතික උරුමයන්

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල - ශ්‍රී ලංකාව

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය කළමනාකරණය කරන ප්‍රධාන ආයතනයකි. මෙම ආයතනය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණ කිරීම, පර්යේෂණ සිදු කිරීම, බිතු සිතුවම් සහ වෙනත් පුරාවස්තු සංරක්ෂණය කිරීම, පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ මානව සම්පත් සංවර්ධය කිරීමත් සිදු කරනු ලබයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය මෙහෙයවමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථීක සංවර්ධනය සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ක්‍රියාකරයි. මුලින්ම සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය පාදක කරගෙන ප්‍රධාන පුරාවිද්‍යා ස්ථාන 6 කින් ඇරඹුණු මෙම ආයතනය නව සහශ්‍රකයේ උරුම කළමනාකරණ කටයුතු පුළුල් කරමින් එහි කටයුතු දිවයිනේ අන්‍ය ප්‍රදේශ වෙත ද විහිදුවා තිබේ. ඒ අනුව 2018 වන විට දිවයින පුරා ප්‍රධාන පුරාවිද්‍යා ස්ථාන 27 ක මෙම උරුම කළමනාකරණ කටයුතු කරයි.

tell us your

ticket informations